Programe de Cercetare
În acest an, activitatea ştiinţifică în cadrul instituţiei se axează în mod prioritar pe următoarele programe:

» Izvoarele Evului Mediu românesc şi istorie socială, coordonator prof. univ. dr. Petronel Zahariuc, CS II;

» Instrumente de lucru. Repertoriul numismatic românesc. 1822-1859/1867, coordonator dr. Viorel Butnariu, CS I;

» Stat şi societate în perioada modernizării şi construcţiei naţionale româneşti. Secolele XIX-XX, coordonator dr. Mihai-Ştefan Ceauşu, CS I;

» Cultură şi modernizare în România: secolele XIX-XX, coordonator dr. Leonidas Rados,
CS I;

» Public şi privat în România secolului XX, coordonator dr. Cătălin Turliuc, CS I;

» România în relaţiile internaţionale (secolele XIX-XX), coordonator prof. univ. dr. Gheorghe Cliveti, CS I.RAPORT DE ACTIVITATE
ianuarie-mai 2020

» AMĂRIUȚEI, Mihai-Cristian, Despre ,,averile greceşti răpite în vremea ienicerilorˮ în 1821 şi litigiul din anii 1836-1841 pentru un clopot destinat de doamna Smaragda Callimachi mănăstirii athonite Sf. Pantelimon, studiu în curs de publicare în vol. Conferinței anuale a Institutului de Istorie „A. D. Xenopol”, Iași, 5-8 iunie 2019;
» AMĂRIUȚEI, Mihai-Cristian, VĂCARU, Silviu, Catagrafia personalului clerical din ținutul Roman (1836), studiu în curs de publicare în „Memoria Antiquitatis”, XXXV, 2019;
» CHELCU, Cătălina, lucru la tema de plan: Documenta Romaniae Historica, seria A. Moldova, vol. XII (1607-1611): am transcris documente din intervalul 1607-1611 identificate în colecţiile de documente: Gh. Ghibănescu, Surete și izvoade, vol. II (1433-1633), Iași, 1907; vol. V, Iași, 1908; IX, Iași, 1914; XIV, Iași, 1925; XV, Iași, 1926; XVI, Iași, 1926; XX, Iași, 1928; XXI, Iași, 1929; XXII, Iași, 1929; XXIII, Iași, 1929; XXIV, Iași, 1930; XXV, Iași, 1933; idem, Ispisoace și zapise, vol. I/2 (1601-1631), Iași, 1907;
» CHELCU, Cătălina, participare la editarea Enciclopediei Istoriografiei Românești (Moldova); întocmirea vocilor: Ștefan Gr. Berechet, Dimitrie I. Găzdaru, Ion G. Sbierea;
» CHELCU, Cătălina, studiul Organization of justice and trial procedure in Moldavia (the second half of the 18th century), în „Saeculum Christianum”, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa, XXVI, 2019, p. 146-157 (ISSN 1232-1575; revistă indexată ERIH PLUS);
» CHELCU, Cătălina, studiul Miron Costin’s pro-Polish policy: diplomatic and military aspects, în „STUDIA Z DZIEJÓW POLSKIEJ HISTORIOGRAFII WOJSKOWEJ” (Poznań), T. XX, 2019 (p. 101-113) (ISSN 0137-5202);
» CHELCU, Cătălina, trimiterea la tipar a studiului: Theft and Robbery in the Sentences of Moldavia’s Criminal Department (1799-1804), în „Prace Historyczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego”, Cracovia, nr. 147 (1) (în colaborare cu Silviu Văcaru) (ISSN 0083-4327; revistă indexată ERIH PLUS);
» CHELCU, Marius, Fragmente din istoria oraşului Iaşi: reşedinţa Agenţiei Austriece, în Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Istorie, tom LXV, 2019, Iaşi, p. 389-418 (apărut 2020);
» CHELCU, Marius, Trecutul localităţilor din comuna Tăcuta în mărturii documentare din secolele al XVIII-lea şi al XIX-lea, în Monografia comunei Tăcuta, judeţul Vaslui, coordonat de Sergiu-Constantin Enea, Vasile Ofileanu, Cornel Horghindan şi Florin Buraga, Iaşi, Editura Junimea, 2019, p. 152-179. (apărut în 2020);
» CHELCU, Marius, Iaşii fostelor zidiri: casa lipită de turnul mănăstirii Barnovschi, în volumul Oraşul şi Biserica: patrimoniu, oameni, activităţi (secolele XV-XIX), editat de Laurenţiu Rădvan, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2019, p. 75-94. (apărut 2020);
» CHELCU, Marius, Fragmente din istoria oraşului Iaşi: locuri şi oameni de lângă biserica Sf. Gheorghe Lozonschi, în Ioan Neculce. Buletinul Muzeului Municipal „Regina Maria” Iaşi, p. 51-66 (apărut 2020);
» CHELCU, Marius, Acte ale unui dosar de judecată din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, în volumul: Scris şi scriitură în Evul Mediu românesc, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, Suceava [sub tipar];
font color="#FF0000">» CHELCU, Marius, Monografia comunităţii ruşilor lipoveni din Târgu Frumos, Editura Comunităţii Ruşilor Lipoveni din România, Bucureşti, 2020 [capitolul IV. Lipovenii de la Târgu Frumos în documente juridice, statistice şi de stare civilă. De la prima atestare la începutul secolului al XX-lea; sub tipar];
» CLIVETI, Gheorghe, volumul România și Puterile Garante. 1856-1878, ediția a II-a, revizuită și mult adăugită, Iași, Editura Junimea, 2020, 672 p.;
» CLIVETI, Gheorghe, Le sentiment national et les relations entre les etats modernes, studiu trimis spre publicare la revista „Nouvelles Etudes d’Histoire”;
» CLIVETI, Gheorghe, Concertul european – precursor al Ligii Națiunilor?, studiu trimis spre publicare în volumul de materiale ale Conferinței internaționale consacrate Centenarului Institutului de Istorie „George Barițiu”;
» CLIVETI, Gheorghe, Problema originilor și responsabilităților Primului Război Mondial și editarea „lămuritoarelor” colecții de documente diplomatice, comunicare susținută la Conferința Internațională Istoria și scrisul istoric azi: opțiuni metodologice, paradigme, agendă, Aula Magna, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, 3 februarie 2020;
» GAVRIȘ, Alexandru, Un eșec plin de semnificații: Lascăr Catargiu – șef al poliției Iașilor (3/15 septembrie 1854-15/17 mai 1855), în „Analele Științifice ale Universității «Alexandru Ioan Cuza» din Iași”, serie nouă, Istorie, tom LXV, 2019, p. 513-524;
» GAVRIȘ, Alexandru, Un însingurat: Grigore Costache Epureanu (1814?/1815?-1876), în „Convorbiri literare”, nr. 1 (289), ianuarie 2020, p. 137-139;
» GAVRIȘ, Alexandru, Un boier populist: Petre P. Carp (1837-1919), în „Convorbiri literare”, nr. 2 (290), februarie 2020, p. 142-144;
» GAVRIȘ, Alexandru, Alegeri la 1870, în „Convorbiri literare”, nr. 3 (291), martie 2020, p. 139-141;
» GAVRIȘ, Alexandru, Când (nu) s-a înființat Partidul Național Liberal, în „Convorbiri literare”, nr. 4 (292), aprilie 2020, p. 146-148;
» GAVRIȘ, Alexandru, intervenție la lansarea cărții Gheorghe-Florin Știrbăț, Alexandru Enacovici: din activitatea politică, Iași, 2019, Muzeul Județean Botoșani, 14 februarie 2020;
» GAVRIȘ, Alexandru, prezentarea cărților: Florin Marinescu, Familia Moruzi din Trapezunt: scurt studiu genealogic, București, Corint Books, 2019; Mark Mazower, Balcanii: de la sfârșitul Bizanțului până azi, București, Humanitas, 2019, la Institutul de Istorie „A. D. Xenopol”, 21 februarie 2020;
» GRIGORUȚĂ, Sorin, întocmirea unui scurt articol despre epidemiile de ciumă și holeră ce au afectat Țările Române în prima jumătate a secolului al XIX-lea, Ciumă întârziată și holera anunțată, în cadrul grupajului Epidemii care ne-au scris istoria, „Scena 9”, iunie 2020;
» HARIUC, Marian-Ionuț, Inventarul locativ studențesc în Iașul interbelic, în „Historia Universitatis Iassiensis”, X/2019, p. 119-143;
» HARIUC, Marian-Ionuț, Ecouri interne ale disputelor istoriografice româno-maghiare din anii `60, în „Anuarul Institutului de Istorie «A.D. Xenopol»”, LVI, 2019, p. 367-378;
» HARIUC, Marian-Ionuț, Towards a Romanian foreign policy under the Soviet Rules: Mihai Ralea’s diplomatic mission in Washington (1946-1949), în curs de publicare în volumul workshopului Corpul diplomatic al României (1918-1947). Surse, metode, interpretări;
» HARIUC, Marian-Ionuț, Andrei Oțetea și reabilitarea lui Nicolae Iorga. Câteva considerații, în curs de publicare în volumul de studii al Conferinței Institutului de Istorie „A.D. Xenopol” Iași;
» HARIUC, Marian-Ionuț, Organizarea Colocviului de istorie româno-francezi din 1969 (în colaborare cu Ștefan Lemny), în curs de publicare;
» HARIUC, Marian-Ionuț, pregătire studiu pentru suplimentul revistei „Transylvania Review”. Conferința națională Funcția socială a memoriei: aniversări, celebrări, comemorări (Cluj-Napoca, 2019);
» IVĂNESCU, Sorin, pregătirea lucrării Activitatea trupelor de securitate în România democrat-populară, pentru „Anuarul Institutului de Istorie «A.D. Xenopol»”, 2020;
» IVĂNESCU, Sorin, pregătirea unei a doua ediții a cărții de autor Securitatea în perioada 1848-1858. Organizare, metode, obiective;
» MIHALACHE, Andi, Dacă memoria își pierde chipul, cum ne locuiește trecutul?, în Nicolae Mihai & Antonie Dumitru Chelcea (coord.), Lanțul generațiilor: locuri ale memoriei și cultură a trecutului, Cluj-Napoca, Editura Argonaut/Mega, 2019, p. 17-38;
» MIHALACHE, Andi, volumul Codificări culturale, inflexiuni sociale, Cluj-Napoca, Editura Argonaut/Megat, 2020, 272 p.;
» MIHALACHE, Andi, prefață la volumul semnat de Maria Eleonora Popa, Trecuturi în dispută. Regimul comunist din România în literatura istorică din perioada 1990-2015, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2020, p. 8-16;
» MIHALACHE, Andi, finalizarea redactării „Anuarului Institutului de Istorie «A.D. Xenopol»”, LVI, 2019;
» MIHALACHE, Cătălina, ROMAN, Nicoleta (coordonatoare), Copilării trecute prin război. Povești de viață, politici sociale și reprezentări culturale în România anilor 1913-1923, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2020, în curs de publicare;
» MIHALACHE, Cătălina, Şcoala românească: confruntări, mize, supravieţuiri (1916-1918), în volumul amintit, Copilării trecute prin război;
» MIHALACHE, Cătălina, Edificarea unei instituţii moderne româneşti: inspecţia şcolară. Începuturi şi interpretări, în volumul Conferinței anuale a Institutului de Istorie „A. D. Xenopol”, Iași, 5-8 iunie 2019, coordonat de Alexandru Istrati, Marius Chelcu, Dorin Dobrincu;
» MIHALACHE, Cătălina, O lume în cuvinte şi tăceri. Femei în lupta pentru supravieţuire din spatele frontului, în Moldova şi dincolo de Prut (1916-1918)/Un mondo di parole e silenzi. Donne combattenti per la sopravvivenza nelle retrovie della Prima Guerra Mondiale, in Moldavia e al di là del fiume Prut (1916-1918), care va fi predat în forma finală (tradus în italiană) la 30 iulie 2020. Textul urmează să fie publicat în numărul proxim al Revistei Institutului Cultural Român din Veneţia („Quaderni della Casa Romena di Venezia”), dedicat Colloquio internazionale do studi «Voci femminili della Grande Guerra» (25-26 octombrie 2018, Padova-Veneţia, Italia);
» NISTOR, Paul, studiu, cercetare si documentare pentru tema de plan, Relațiile culturale și științifice dintre Republica Populară Română și Statele Unite ale Americii (1960-1965);
» NISTOR, Paul, lucru la articolul Relații diplomatice și culturale româno americane (1961-1964). Probleme generale și speciale, pentru volumul Cristina Preutu (ed.), Fațete ale comunismului în România și în R(A) SS Moldovenească. Politică, societate și economie;
» NISTOR, Paul, lucru la articolul Negocierile interguvernamentale româno-americane. Washington, mai-iunie 1964, pentru revista „East European Journal of Diplomatic History”;
» RADOS, Leonidas, volumul Constantin Erbiceanu (1838-1913), București, Editura Academiei Române, 2020, 476 p.;
» TANASĂ, Remus, Revolta din Sason și masacrele armenilor (1894-1895), comunicare pregătită pentru conferința Institutului de Istorie „A.D. Xenopol” (nedesfășurată) + articol ce va fi propus spre publicare în „Anuarul Institutului de Istorie «A.D. Xenopol»”;
» TANASĂ, Remus, 24 aprilie 1915 sau masacrul armenilor, text trimis spre publicare în „Adevărul”, la data de 24 aprilie 2020;
» TURLIUC, Cătălin, volumul „Toți în Unu” Alexandru Ioan I și Epoca Sa („All in one” Alexandru Ioan I and his epoch), ediție revăzută și adaugită, Iași, Editura Junimea, 2020;
» TURLIUC, Cătălin (ediție coordonată, studiu introductiv, note, cronologie), Take Ionescu. Amintiri. Originile războiului. Depoziția unui martor, Iași, Editura Junimea, 2019;
» TURLIUC, Cătălin, comunicarea Actualitatea Conferinței de pace de la Paris 1919-1920, la simpozionul ”Recunoașterea internațională a Unirii (1919-1920)”, Focșani, Teatrul ”Gheorghe Pastia”, 17 ianuarie 2020;
» TURLIUC, Cătălin, comunicarea Unirea de la 1859. Națiune și acțiune, la conferința științifică ”Unirea Principatelor Române. 24 ianuarie 1859” , Consiliul Județean Vaslui, Muzeul Județean ”Ștefan cel Mare” Vaslui, 23 ianuarie 2020;
» TURLIUC, Cătălin, comunicarea Un om pentru istorie – Al. I. Cuza, la simpozionul ”Omagiu Făuritorilor Unirii”, ediția a IX-a, Muzeul Unirii, Iași, 24 ianuarie 2020;
» TURLIUC, Cătălin, comunicarea Al. I. Cuza și serviciile secrete, la colocviul ”Unirea Principatelor 1859”, Muzeul Municipal ”Regina Maria”, Iași, 24 ianuarie 2020;
» TURLIUC, Cătălin, comunicarea Asociaționismul fraternal în România secolului al XIX-lea, la simpozionul online Lux Mundi, ediția a X-a, București, 19 mai 2020;
» TURLIUC, Cătălin, organizarea simpozionului ”Omagiu Făuritorilor Unirii” ediția a IX-a, Muzeul Unirii, Iași, 24 ianuarie 2020;
» TURLIUC, Cătălin, prelegerea Conferința de Pace de la Paris – Tratatul de la Trianon (4 iunie 1920), la Conferința științifică on-line cu tema „Centenarul Tratatului de la Trianon – 4 iunie 1920”, la Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” Vaslui, 4 iunie 2020;
» TURLIUC, Cătălin, alte activități: Radio România București, Antena satelor, Actualități – Unirea Principatelor, 24 ian.; Tele Moldova, ”Reformele economice ale lui Al. I. Cuza”, 24 ian.; Viva FM ”Semnificația Unirii de la 1859”, 24 ian.; Radio România Iași, 27 ianuarie; Ziua Internațională a Holocaustului, 27 ian.; TVR Moldova, Situația cercetării istorice din Moldova, 11 martie 2020; Radio România Actualități, Istorica, Bicentenar Alexandru Ioan Cuza, 23 martie; Tele Moldova, ”Patrimoniul istoric și cultural al Iașului”, 27 mai 2020; membru în comisii de doctorat (Filip Daniel Mihai, Univ. Galați, 17 ianuarie 2020);
» ZUB, Alexandru, volumul Opresiune şi rezistenţă sub regimul comunist. Fragmentarium istorico-memorial, București, Editura Fundației Academia Civică, 2020, 666 p;
» ZUB, Alexandru, Cuza Vodă – in memoriam, în Expres cultural, anul IV, nr. 1 (37), ianuarie 2020, p. 4;
» ZUB, Alexandru, De la pedagogia resurecției la discursul critic, în Convorbiri literare, anul CLII, nr. 2 (290), februarie 2020, p. 16-17;
» ZUB, Alexandru, Histoire et propension eschatologique au temps modernes, în Revue Roumaine d’Histoire, LVII, 1-4, Bucarest, 2018, p. 141-146;
» ZUB, Alexandru, comunicarea Discursul istoric: a regândi și asuma critic trecutul, la conferința internațională Istoria și scrisul istoric azi: opțiuni metodologice, paradigme, agendă, Aula Magna, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, 3 februarie 2020;
» ZUB, Alexandru, Însemnătatea istorică a Unirii Principatelor la 24 Ianuarie 1859, în dialog cu preotul D. Păduraru, la Radio Trinitas, 20 ianuarie 2020;
» ZUB, Alexandru, conferirea titlului de membru de onoare al Institutului de Istorie „George Barițiu”, Academia Română – Filiala Cluj, 3 februarie 2020.    ©Institutul de Istorie "A.D. Xenopol" - Academia Româna, Filiala Iaşi